Zásady zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů

Společnost BusinessCom a.s., se sídlem Dobrušská 1797/1, 147 00 Praha 4, IČO: 274 26 653, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10552, dále jen („společnost BusinessCom a.s.“), tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.
Vaše osobní údaje shromažďujeme v následujících případech:
 •  dodáváme vám naše výrobky či služby
 • poskytujeme vám na vaši žádost podporu a techníckou pomoc
 • plníme smluvní povinnosti
 • plníme právní povinnosti
 • poskytujeme informace o našich výrobcích a nadcházejících akcích,
 • zvyšování kvality a další rozvoj našich výrobků, služeb a organízace.
S Vašimi osobními údaji se snažíme nakládat a zabezpečit je se stejnou ohleduplností a pří zachovávání stejných zásad, jaké bychom uplatňovali vůči sobě samým. S Vašimi osobními údaji v žádném případě neobchodujeme. V některých případech, kdy pří dodávkách našich výrobků a služeb využíváme spolehlivých obchodních partnerů, potřebujeme Vaše osobní údaje těmto obchodními partnerům sdělit, příčemž zajistíme, aby s ními naši obchodní partneří nakládali se stejnou ohleduplností a pří zachování stejných zásad.
Prostředníctvím těchto podmínek zpracování osobních údajů bychom Vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje můžeme zpracovávat, proč tak činíme a jak zajišt'ujeme, aby byla respektována vaše práva a ochrana soukromí. Budeme rádi, pokud nás v případě jakýchkoli dotazů či přípomínek budete kontaktovat na adrese info@businesscom.cz.
 
Poskytuje společnost BusinessCom a.s. mé osobní údaje třetím stranám?
 
S Vašimi osobními údaji v žádném případě neobchodujeme se třetimi stranami.
 
Abychom byli schopní poskytovat výrobky a služby nejvyšši kvality, využivámei sitě spolehlivých partnerů. Z tohoto důvodu můžeme v některých případech sdilet Vaše osobní údaje (nebo jejich vybranou část) a poskytovat je také spolehlivým obchodním partnerům, se kterými spolupracujeme.
Typickými příklady sdílení osobních údajů jsou následujici situace:
 • Pokud nakupujete v našich internetových obchodech, sdílíme Vaše osobní údaje s partnery, kteří zpracovávají Vaše platby nebo Vám doručují zásilky.
 • Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v informačních systémech, které jsou vyvíjeny a dodávány našimi externími poskytovateli IT služeb, nebo jejichž hosting poskytovatelé zajišťují.
 • Pokud se účastníte některých z našich akci, můžeme využivat externích subjektů pří jejich organízování či zajištění vašeho ubytování v hotelu atd.
V těchto případech, kdy musime sdilet Vaše osobní údaje s našimi obchodními partnery, zajišťujeme, aby s Vašimi osobními údaji bylo nakládáno se stejnou ohleduplnosti a pří zachovávání stejných zásad, jaké uplatňujeme my.
Seznam příjemců osobních údajů společnosti BusinessCom a.s. Vám rádi na požádání poskytneme na e-mailové adrese info@businesscom.cz.
Společnost BusinessCom a.s. je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalšim orgánům veřejné moci.
 
Kde zpracováváte moje osobní údaje?
 
BusinessCom a.s. Vaše osobní údaje (nebo jejich vybranou část) zpracová výhradně na územi České republiky. Pří tom vždy dodržujeme platné a účinné právní předpisy a zajišťujeme bezpečné nakládání s Vašimi osobními údaji.
 
Jak zpracováváte moje osobní údaje?
 
Našim cilem je zajištění stálé ochrany Vašich osobních údajů, a proto příjmeme veškerá příměřená právní, technícká a organízační opatření za účelem zajištění odpovidajiciochrany osobních údajů, jež zpracováváme, proti manípulaci, ztrátě, zníčení nebo neoprávněnému přístupu.
Svoje bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu s vývojem dostupných produktů a služeb v oblasti zabezpečení údajů.
 
Jak dlouho uchováváte moje osobní údaje?
 
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro:
 • splnění našich smluvních závazků vůči Vám
 • splnění účelu, pro nějž jsou údaje shromažďovány
 • splnění našich právních povinností. 
Jaká jsou moje práva?
 
Právo na přístup k osobním údajům
 
Chcete-li vědět, jestli společnost BusinessCom a.s. zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům ziskat přístup (bezplatně můžete podat žádost o výpis z registru, z něhož je zřejmé, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme). Výpis z registru bude zaslán na Vaši adresu registrovanou v našich systémech. Na Vaše přání si můžete výpis rovněž vyzvednout v sidle naši společnosti, kde musite před tím, než Vám údaje poskytneme, prokázat svou totožnost. V případě nedůvodných, nepříměřených nebo opakovaných žádosti bude společnost BusinessCom a.s. oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat příměřený poplatek anebo žádost odmitnout (uvedené plati obdobně pro uplatňování níže uvedených práv).
 
Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
 
V případě, že máte pocit, že o Vás společnost BusinessCom a.s. zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění.
Společnost BusinessCom a.s. provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technícké možnosti.
 
 
Právo na výmaz
 
Nastane-li některá z níže uvedených okolností, máte právo na to, aby Vaše údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
 • pokud tak společnosti BusinessCom a.s. ukládá zákonná povinnost.
 
Právo vznést námitku
 
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pří výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti BusinessCom a.s.. V případě, že společnost BusinessCom a.s. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Můžete rovněž kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu). Toto právo je Vaším absolutním právem, proto pokud vznesete námitku, ukončíme další zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Vznášíte-li námitku, musíte podrobně uvést, vůči čemu námitku vznášíte a proč. Naší povinností je pak prokázat existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, jejichž význam převyšuje zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo prokázat, že údaje zpracováváme pro účely určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 
Právo na omezení zpracování
 
Máte právo vznést požadavek na omezení zpracování svých údajů může být omezeno zejména v následujících situacích: 
 • Domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné a požádáte nás proto o jejich opravu. V takovém případě můžete vznést požadavek, aby zpracování Vašich osobních údajů bylo omezeno po dobu, kdy budeme ověřovat jejich přesnost.
 • Zpracování údajů je protiprávní, avšak vy odmítnete výmaz svých osobních údajů a požádáte nás, aby jejich použití bylo omezeno.
 • Potřebujete, aby na základě Vašich údajů bylo možné určit, vykonat či obhájit právní nároky, a to i tehdy, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme pro účely zpracování.
 • Vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a my musíme ověřít, zda oprávněné důvody správce nepřevažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 
Právo na přenositelnost údajů
 
V případě, že chcete, aby společnost BusinessCom a.s. Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. Toto právo lze uplatnít pouze v případech, kdy je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně.
V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznívě dotčena práva a svobody jiných osob, společnost BusinessCom a.s. nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
 
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými předpisy, ohlaste nám prosím takové případy, jakmile to bude možné. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 
Na koho se obracet s dotazy a v případě realizace Vašich práv?
 
Případné dotazy Vám vždy rád zodpoví náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti BusinessCom a.s.. Společnost BusinessCom a.s. si v takovém případě vyhrazuje právo příměřeným způsobem ověřít Vaši identitu.
 
Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme jako o zákazníkovi?
 
Jako zákazník přícházíte se společností BusinessCom a.s. do styku dvěma hlavními způsoby. Nakupujete naše výrobky a služby Pokud si objednáte vozidlo a/nebo služby související s vozidlem, přístupujeme k Vašim zaměstnancům jako k zástupcům Vaší společnosti. Zpracováváme jejich jména a kontaktní údaje za účelem dodávky požadovaných výrobků a služeb. Jste-li OSVČ, pak se veškeré údaje o Vaší živnosti, které zpracováváme, stávají osobními údaji.
 
Nakupujete v našem internetovém obchodě
 
Pokud si objednáte zboží z našich internetových obchodů, zpracováváme údaje nezbytné pro zpracování vašeho nákupu a dodání zakoupeného výrobku k vám.
 
Proč vaše osobní údaje
zpracováváme
Jaké kategorie osobních
údajů zpracováváme
Právní základ
Pro účely cenových nabídek
Organízační údaje, např. název společnosti, země, adresa společnosti a telefonní čislo
Jméno a osobní kontaktní údaje
 
Oprávněný zájem Plnění smlouvy
Plnění smlouvy
Organizační údaje, např. název společnosti, země, adresa společnosti a telefonní čislo,
jméno a osobní kontaktní údaje, finanční údaje jako např. bankovní účty a platby i související údaje o smlouvách jako např. čislo smlouvy, čislo objednávky, faktury
Plnění smlouvy
Abychom Vás informovali o výrobcích a službách, o něž byste mohli mit dle našeho předpokladu zájem Jméno a kontaktní údaje, upřednostňovaný způsob kontaktování Souhlas
Sledování našich výsledků a Vaší spokojenosti s našimi výrobky a službami Jméno a kontaktní údaje pro zasílání výzev k účasti na průzkumech Oprávněný zájem
Zpracování informací o Vašem nákupu
v internetovém obchodě
Jméno a kontaktní údaje, doručovaci adresa, nákupy a transakce Plnění smlouvy
 
Jaké osobní údaje o vás zpracováváme jako o zaměstnanci?
 
Když se ucházíte o pracovní pozici ve společnosti BusinessCom a.s., požádáme Vás o poskytnutí některých osobních údajů, abychom mohli Vaši žádost zpracovat, například kontaktní údaje, reference, jako například předchozí pracovní zkušenosti, vzdělání, osvědčení.
 
Během trvání Vašeho pracovního poměru u společnosti BusinessCom a.s. zpracováváme Vaše osobní údaje zejména pro tyto účely: 
 • správa Vašeho zaměstnaneckého vztahu,
 • plnění našich právních povinností zaměstnavatele,
 • plnění našeho oprávněného zájmu na  řízení a plánování práce, ochraně zaměstnanců a majetku společnosti,kontaktování a informování zaměstnanců, transparentnosti vůči veřejnosti.
 
Po skončení Vašeho pracovního poměru u společnosti BusinessCom a.s. zpracováváme omezené množství údajů, jaké je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností, například údaje o délce Vašeho pracovního poměru.
 
Proč vaše osobní údaje
zpracováváme
Jaké kategorie osobních
údajů zpracováváme
Právní základ
Správa personální agendy
Kontaktní údaje (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, nejbližší příbuzný, státní příslušnost, datum narození atd.)
Pracovní záznamy (pracovní číslo, ID uživatele, fotografie)
Finanční informace (mzda, odvody, výdaje, časové výkazy, číslo bankovního účtu atd.)
Plnění smlouvy
Plnění právních povinností (např. informační povinnost vůči orgánům veřejné moci, dokumentování rehabilitace, soulad s kolektivními smlouvami atd.)
Kontaktní údaje (jméno, e-mail, telefonní číslo, adresa, státní příslušnost, datum narození atd.)
Finanční údaje (plat, odvody)
Informace o zdravotním stavu (rehabilitace, pracovní úrazy atd.)
Plnění právní povinnosti
Sledování bezpečnosti Přístupové logy, kamerový monítorovací systém atd. Oprávněný zájem

Jaké osobní ůdaje o Vás zpracováváme jako o obchodním partnerovi / dodavateli?

 
Jestliže působíte jako zástupce dodavatele, který společnosti BusinessCom a.s. dodává produkty a služby, zpracováváme omezené množství Vašich osobních údajů, jako jsou např. Vaše kontaktní a identifikační údaje. Tyto informace nám slouží k posuzování Vašich nabídek, správě smluvní dokumentace a poskytnutí přístupu k příslušným počítačovým systémům.
 
Tyto údaje jsou poskytovány buď přímo Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem, nebo vytvářeny automaticky během používání našich počítačových systémů.
 
Proč vaše osobní údaje
zpracováváme
Jaké kategorie osobních
údajů zpracováváme
Právní základ
Posouzení Vaší nabídky nebo nabídky Vašeho zaměstnavatele Organízační údaje, např. název společnosti, stát, adresa a telefonní číslo, jméno a osobní kontaktní údaje. Oprávněný zájem
Plnění smlouvy uzavřené
s Vámi nebo Vaším
zaměstnavatelem
Organízační údaje, např. Název společnosti, stát, adresa a telefonní číslo
Jméno a osobní kontaktní údaje,údaje ohledně smluv,např. číslo smlouvy,
číslo objednávky, faktury, Informace o hodnocení plnění, např. dodávka, kvalita atd.
 
Plnění smlouvy Oprávněný zájem
Zpřístupnění našich počitačových systémů
Jméno a kontaktní údaje
Identifikační čislo uživatele
Jazyková nastavení systému
Záznamy o používání našich systémů
Oprávněný zájem
Komuníkace s Vámi nebo Vašim zaměstnavatelem
Organízační údaje, např. název společnosti, stát, adresa a tel. čislo
Jméno a kontaktní údaje
Oprávněný zájem Plnění smlouvy
 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, když navštívíte naše webové stránky?

 
Když navštívíte naše webové stránky, poskytne nám Váš webový prohližeč určité informace, jež nám pomáhaji porozumět tomu, jak naše webové stránky využiváte, např. zda použiváte mobilní zařízení nebo počitač, ze které oblasti na webové stránky přístupujete a který prohližeč použiváte. Tyto údaje nám slouži k tomu, abychom mohli zvýšit Váš uživatelský komfort pří prohližení našich webových stránek. V nastavení podminek ochrany osobních údajů ve Vašem prohližeči můžete přesně určit, jaké informace s námi budete sdílet.
Dále použiváme omezený počet souborů cookie, které využíváme pro lepší pochopení toho, jak naše webové stránky použiváte. Vice informaci o použivání souborů cookie naleznete na webové stránce https://www.businesscom.cz//ochrana-osobnich-udaju.html.
 
Proč vaše osobní údaje
zpracováváme
Jaké kategorie osobních
údajů zpracováváme
Právní základ
Zvýšení Vašeho
uživatelského komfortu pří
prohlížení stránek
IP adresa, yyp a verze prohližeče, operační system, datum a čas návštěvy stránek, URL adresa stránky, ze které na náš web přístupujete, typ zařízení použitého k návštěvě webové stránky Oprávněný zájem
 
Zpracování žádosti o odběr newsletterů Jméno a e-mailová adresa Oprávněný zájem
Zpracování žádosti o poskytnutí dalších informací Jméno a kontaktní údaje organízace/společnosti, kterou zastupujete Oprávněný zájem  
Hodnocení využití webových stránek a jejich zlepšení
IP adresa,nastavení prohlížeče, typ zařízení použitého k přístoupení na webové stránky
Oprávněný zájem  
 
Společnost BusinessCom a.s. si vyhrazuje právo ustanovení těchto Podmínek zpracování osobních údajů kdykoli revidovat a aktualizovat.